2005-2006 – De Juiste Mix. Verbeter de architectuur van bedrijventerreinen, Ministerie Economische Zaken

Opdrachtgever
Staatssecretaris van Economische Zaken
Partners
Rijksbouwmeester
Doel
Ontwerpend onderzoek om lokale bestuurders, ondernemers en andere betrokkenen d.m.v. nieuwe ideeën zicht te bieden op nieuwe mogelijkheden om de architectonische kwaliteit te verbeteren van bestaande bedrijventerreinen, die gelegen zijn binnen de bebouwde kom of worden gebruikt door bedrijven in milieucategorie 4, 5 of 6. Uiteindelijk zou dit moeten leiden tot verhoging van de gebruikswaarde, de belevingswaarde en de toekomstwaarde van deze terreinen.
Opgave
Vernieuwende ideeën voor de architectuur van een bestaand bedrijventerrein, waarbij via het ontwerp en/of het beheer verbetering wordt gebracht in de architectonische kwaliteit van het terrein. De ideeën kunnen inhoudelijk een divers karakter hebben en bijvoorbeeld bestaan uit uiteenlopende combinaties van organisatievoorstellen en ontwerpstrategieën.
Procedure
Openbare ideeënprijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige opdrachten
1e ronde Ontwerp in twee categorieën: (1) binnenstedelijke bedrijventerreinen, (2) bedrijventerreinen met bedrijven die overlast veroorzaken; 2e ronde N.v.t.
Doorlooptijd
7 maanden, uitschrijfdatum 19 oktober 2005, resultaat 19 mei 2006
Deelnemers
Architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten, geregistreerd in het NL Architectenregister vóór 1 juli 2005; samenwerking met cultuurhistorici, projectontwikkelaars of anderen wordt aangeraden.
Inzendingen
47 inzendingen
Vergoedingen
€ 50.000 totaal prijzengeld (subsidie, geen btw), 1e prijs € 25.000, 2e prijs € 15.000, 3e prijs € 10.000
Winnaars
1e categorie: 1e prijs: Labor Arvum Conclusus, Gereon Bargeman, IMOSS bureau voor stedenbouw i.s.m. Meedenken & Doen
2e categorie: geen winnaars (3 inzendingen waarvan 2 ongeldig)
Andere plannen
1e categorie:
2e prijs: ‘SCALE TO FIT’, Studio Schaeffer Architecten (Jeroen Lange, Bas van den Broeck, Maarten Innemee)
3e prijs: ‘Maatwerk’, Almira van der Lee, Miranda Reitsma en Saline Verhoeven
4 eervolle vermeldingen
Jury
Mels Crouwel, Rijksbouwmeester (voorzitter)
Wies Sanders, stedenbouwkundige Urban Unlimited
Marie Louise van Kleef, wethouder gemeente Utrecht
Job Stuip, locatiedirecteur Akzo Nobel Hengelo
Saskia van Bohemen, directeur TCN Property Projects
Secretaris
Architectuur Lokaal: Dirk Bergvelt m.m.v. Cilly Jansen, Janneke van der Poel
Participatie
Tentoonstelling
Publicatie ‘De juiste mix, Verbetering van bedrijventerreinen in de stad, Ministerie van EZ, 2006
Presentatie publicatie t.g.v. ‘BOOST! Impuls voor publiek opdrachtgeverschap’, Passengers Terminal Amsterdam, 18 oktober 2006 (4-jaarlijkse wethoudersmanifestatie van Architectuur Lokaal)
Prijs voor (publieke en private) opdrachtgevers die verbeteringen al in de praktijk hebben gebracht bij een bedrijventerrein in Nederland.
Vervolg
Voorbeeldboek bedrijventerreinen en -gebouwen van Provincie Utrecht ter inspiratie van dat gemeenten, projectontwikkelaars, bedrijven en ontwerpers moet inspireren bij het ontwikkelen en ontwerpen van bedrijfshuisvesting, productie Architectuur Lokaal
Bouwbudget
N.v.t.
Klachten
Geen

Laatste update 23 december 2022

Labor Arvum Conclusus

Scale to fit!

Maatwerk