2005 De Juiste Mix. Verbeter de architectuur van bedrijventerreinen, Ministerie Economische Zaken

Opdrachtgever Staatssecretaris van Economische Zaken
Partners Rijksbouwmeester
Opgave Vernieuwende ideeën voor de architectuur van een bestaand bedrijventerrein, waarbij via het ontwerp en/of het beheer verbetering wordt gebracht in de architectonische kwaliteit van het terrein. De ideeën kunnen inhoudelijk een divers karakter hebben en bijvoorbeeld bestaan uit uiteenlopende combinaties van organisatievoorstellen en ontwerpstrategieën.
Doel Ontwerpend onderzoek om lokale bestuurders, ondernemers en andere betrokkenen d.m.v. nieuwe ideeën zicht te bieden op nieuwe mogelijkheden om de architectonische kwaliteit te verbeteren van bestaande bedrijventerreinen, die gelegen zijn binnen de bebouwde kom of worden gebruikt door bedrijven in milieucategorie 4, 5 of 6. Uiteindelijk zou dit moeten leiden tot verhoging van de gebruikswaarde, de belevingswaarde en de toekomstwaarde van deze terreinen.
Procedure Openbare ideeënprijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige opdrachten, 1997 (Traditionele prijsvraag)
Uitschrijfdatum 19 oktober 2005
Resultaat 19 mei 2006
Doorlooptijd 7 maanden
Deelnemers Architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten, geregistreerd in het NL Architectenregister vóór 1 juli 2005; samenwerking met cultuurhistorici, projectontwikkelaars of anderen wordt aangeraden.
Inzendingen 1e ronde: 47 inzendingen
1e ronde Ontwerp in twee categorieën: (1) binnenstedelijke bedrijventerreinen, (2) bedrijventerreinen met bedrijven die overlast veroorzaken
2e ronde N.v.t.
Vergoedingen € 50.000 totaal prijzengeld (subsidie, geen btw)
Winnaars 1e categorie:
1e prijs: Labor Arvum Conclusus, Gereon Bargeman, IMOSS bureau voor stedenbouw i.s.m. Meedenken & Doen, € 25.000
2e prijs: SCALE TO FIT, Jeroen Lange, Bas van den Broeck, Maarten Innemee, Studio Schaeffer Architecten, € 15.000
3e prijs: Maatwerk, Almira van der Lee, Miranda Reitsma en Saline Verhoeven, € 10.000;
4 eervolle vermeldingen.
2e categorie:
geen winnaars (3 inzendingen waarvan 2 ongeldig)
Jury Mels Crouwel, Rijksbouwmeester (voorzitter, stemrecht),
Wies Sanders, stedenbouwkundige Urban Unlimited,
Marie Louise van Kleef, wethouder gemeente Utrecht,
Job Stuip, locatiedirecteur Akzo Nobel Hengelo,
Saskia van Bohemen, directeur TCN Property Projects
Secretaris Architectuur Lokaal: Dirk Bergvelt, Cilly Jansen, Janneke van der Poel
Participatie Tentoonstelling + publicatie gepresenteerd bij BOOST! Impuls voor publiek opdrachtgeverschap, vierjaarlijkse wethoudersmanifestatie van Architectuur Lokaal, Passengers Terminal Amsterdam, 18 oktober 2006. Hiernaast werd een prijs uitgeloofd voor (publieke en private) opdrachtgevers die verbeteringen al in de praktijk hebben gebracht bij een bedrijventerrein in Nederland.
Vervolg Voorbeeldboek bedrijventerreinen en -gebouwen van Provincie Utrecht dat gemeenten, projectontwikkelaars, bedrijven en ontwerpers moet inspireren bij het ontwikkelen en ontwerpen van bedrijfshuisvesting, productie Architectuur Lokaal
Bouwbudget N.v.t.
Klachten Geen
Documentatie Reglement en juryrapport
Publicatie De juiste mix, Verbetering van bedrijventerreinen in de stad, Ministerie van EZ, 2006 (uitverkocht).

 

V.l.n.r.: Labor Arvum Conclusus, SCALE TO FIT, Maatwerk

Tentoonstelling, presentatie publicatie

Staatssecretaris EZ, Karien van Gennip bij Wethoudersmanifestatie BOOST!