2016 – Atelier Omgevingsvisie Fryslân, provincie Fryslân

Opdrachtgever
Provincie Fryslân
Partners
Ministerie IenM i.h.k.v. Werken aan Ontwerpkracht, Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2013-2016
Doel
Inzicht verkrijgen in de mogelijkheden om de omgevingskwaliteit van de provincie in samenhang te versterken
Opgave
Verkennen en verbeelden van ruimtelijke toekomst van de provincie Fryslân in vijf ateliersessies i.s.m. experts en belanghebbenden in vijf pop-up kantoren (Franeker, Dokkum, Sneek, Drachten en Wolvega)
Procedure
Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen met voorafgaande selectie, 1e ronde ontwerpatelier, 2e ronde n.v.t
Doorlooptijd
6 maanden, uitschrijfdatum 25 april 2016, resultaat 15 september 2016
Deelnemers
Architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten
Inzendingen
Voorselectie 26 aanmeldingen; ontwerpateliers: 8 deelnemers
Vergoedingen
€ 6.400 excl. btw totaal t.b.v. gelijke tegemoetkoming in de kosten voor acht deelnemers plus reiskosten en maaltijden
Winnend plan
N.v.t.
Deelnemers
Abel Coenen
Michiel Van Driessche
Katherine VanHoose
Emma van Helden
Geerte Baars
Imke van Leuken
Laurens Boodt
Sandor Walinga
Jury, tevens mentoren
Eric Frijters, FABRIC
Sandra van Assen, Sandra van Assen Stedenbouw
Secretaris
Architectuur Lokaal, Vincent Kompier m.m.v. Stef Bogaerts en Elisabeth Boersma.
Participatie
Bewoners en ondernemers bij ateliers, openbare presentatie in het Provinciehuis in Leeuwarden.
Vervolg
De provincie zal de resultaten van Atelier Toekomstvisie Fryslân gebruiken bij de vervolgdialoog met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Op basis van de agenda zullen thema’s en onderwerpen in samenhang verder worden besproken en zullen bouwstenen worden uitgewerkt. Deze dialoog zal uitmonden in een Koersdocument, waarin de hoofdkeuzes en uitgangspunten voor de nieuwe provinciale omgevingsvisie komen te staan
Bouwbudget
N.v.t.
Klachten
geen

Laatste update 18 december 2023

V.l.n.r.: Michiel Van Driessche, Geerte Baars, Laurens Boodt, Emma van Helden, Katherine VanHoose, Imke van Leuken, Abel Coenen, Sandor Walinga