2019-2020 – Panorama Lokaal: Emmen-Bargeres, gemeente Emmen

Opdrachtgever
Gemeente Emmen
Partners
Domesta, Lefier, Staatsbosbeheer, Waterschap Vechtstromen, Sedna
Doel
Katalysator voor de Woon- en leefbaarheidsvisie Bargeres, verbinden opgaven en partijen, versnelling brengen in de oplossing van huidige problemen, kwaliteit in/aan de wijk toevoegen, passend bij zowel de huidige / toekomstige maatschappelijke behoeften en doelstellingen; ideeën genereren die ook bruikbaar zijn voor andere wijken in Emmen, kansen genereren voor mogelijkheden van partners, zichtbaar te worden voor provincie, rijk, investeerders, met innovaties in woningvoorraad en ruimtelijk systeem van Emmen.
Opgave
Revitalisering van de wijk zodat deze toekomstbestendig wordt. De logica van de ondergrond (water, bodem, natuur) is leidend om te bepalen waar in het systeem welke ingrepen kansrijk kunnen zijn, in combinatie met de vraag welke mutaties en kwaliteitsverbeteringen nodig zijn om de woningvoorraad aan te laten sluiten bij de huidige en toekomstige bewoners. Resultaat zou het moeten zijn dat sociale en ruimtelijke verbindingen sterker worden, de leefbaarheid en bestaande ruimtelijke kwaliteit wordt vergroot. Vinden van een houdbare vorm van eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor onderhoud van de leefomgeving (herverdeling van taken, grond en financiering).
Procedure
Niet-openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen met voorafgaande openbare selectie
1e ronde: ontwerp, 2e ronde: n.v.t.
Doorlooptijd
9,5 maanden, uitschrijfdatum 9 december 2019, resultaat 24 september 2020
Deelnemers
Multidisciplinaire teams, minimaal 1 ontwerper geregistreerd in het Nederlands Architectenregister dan wel een vergelijkbaar buitenlands register
Inzendingen
Voorselectie: 15 aanmeldingen, 1e ronde: 3 inzendingen, 2e ronde: n.v.t.
Vergoedingen
€ 30.000 excl. btw totaal t.b.v. gelijke tegemoetkoming in de kosten voor drie deelnemers
Hiernaast ontvangt de winnaar een extra bedrag van € 10.000 excl. btw, bedoeld als stimulans voor het vervolg
Winnend plan
‘Gevonden landschap’, Berte Daan (berte daan landschap), Karin Peeters (Territoria) en Jan Martijn Eekhof (Jan Martijn Eekhof Stedenbouw)
Andere plannen
‘Groen, het nieuwe goud’, Martijn Prins (DAAD architecten), Wijnand Bouw (BoschSlabbers), Rolf Drijfhout (ekwadraat) en Sjef Jansen (Planecologie)
‘Lokaal kapitaal’, Peter Hermens (Werkend Landschap), Daniël Venneman en Ron Stet (Woonpioniers) en Linda Hogeweg (De Bewuste Stad).
Jury
Berno Strootman, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving (voorzitter)
Guda Elswijk, bewoner uit de Rolderbrink
Piet Ziel, stedenbouwkundige gemeente Emmen
Herbert Bosch, Domesta (voorselectie) / Karin Lubbers, Domesta (eindbeoordeling)
Anouk Verspeek, Sedna
Secretaris
Architectuur Lokaal: Cilly Jansen m.m.v. Bram Talman
Participatie
Wijkbewoners, de wijkvereniging, Stadsboerderij ‘t Nije Hoff, GGD Drenthe en Provincie Drenthe. Bij de ateliers, analyses en reflecties zijn de opbrengsten van de prijsvraag met een breed publiek gedeeld.
Vervolg
Uitkomsten van de prijsvraag opnemen in uitvoeringsprogramma Woon- en Leefbaarheidsvisie van Bargeres + ter besluitvorming voorleggen aan BenW, uitkomsten delen met de besturen van de coalitiepartners. Bezien welke mogelijkheden met het oog op realisatie van het idee in de betreffende wijk er zijn in overleg met de winnaar.
Bouwbudget
N.v.t.
Klachten
Geen

Laatste update 20 december 2022

Gevonden landschap

Groen, het nieuwe goud

Lokaal kapitaal

Reglement, bijlagen, inzendingen
https://panoramalokaal.nl/
Resultaat, juryrapport
https://arch-lokaal.nl/de-zeven-winnaars-van-panorama-lokaal/
Projectwebsite met alle informatie
https://panoramalokaal.nl/