Wet- en regelgeving

Aanbestedingsprocedures moeten voldoen aan wet- en regelgeving.

Richtlijn 2014/24/EU
Europese regelgeving voor het aanbesteden van overheidsopdrachten.

Burgerlijk wetboek Boek 6 (BW6)
Het aanbestedingsrecht wordt ingedeeld bij het privaatrecht. Een aanbesteding is feitelijk niets anders dan een uitnodiging tot het doen van een aanbod, welk aanbod (de inschrijving) door gunning wordt aanvaard door de aanbestedende dienst. Privaatrechtelijk gezien vindt de aanbesteding plaats in de precontractuele fase, die grotendeels wordt beheerst door de vereiste redelijkheid en billijkheid. De civiele rechter is steeds bevoegd (al was het maar omdat de eisende partij zijn vordering zal baseren op een actie uit onrechtmatige daad).

Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Hoewel het aanbestedingsrecht onder het privaatrecht valt, zal een overheidsorgaan die optreedt als aanbestedende dienst ook altijd de algemene beginselen van behoorlijk bestuur moeten naleven in haar aanbesteding.

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)
In Nederland is de burgerlijk rechter bevoegd inzake vorderingen betreffende aanbestedingen. Meestal betreft het een kort geding waarin de eisende partij bij voorbeeld vernietiging van een selectie- of gunningsbeslissing of staking van de aanbesteding vordert. Daarnaast kan er, mits ontvankelijk, ook een bodemprocedure aangespannen worden.

Mededingingswet 2004
De Mededingingswet beoogt de mededinging tussen ondernemingen te bevorderen. Daarom bevat deze wet voor ondernemingen een verbod afspraken te maken die de mededinging beperken, een verbod misbruik te maken van een economische machtspositie en preventief toezicht op concentraties.

Aanbestedingswet
Op 1 juli 2016 is de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 in werking getreden.

Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016)
Een document waarin de procedures van de Aanbestedingswet uitgeschreven zijn. Het gebruik van het ARW is verplicht voor het aanbesteden van werken onder de Europese drempel. Het is ook geschikt gemaakt voor bouwgerelateerde diensten.

Uniform Aanbestedingsdocument
In de Aanbestedingswet is opgenomen dat aanbestedende diensten alleen het Uniform Aanbestedingsdocument als eigen verklaring mogen vragen.

BIBOB 2020
De Wet BIBOB beoogt te voorkomen dat met gebruikmaking van vergunningen criminele activiteiten worden ontplooid en zwarte gelden worden witgewassen en is van toepassing op vergunningen voor horeca, prostitutie, speelautomaten, bouwen, milieu en transport; op aanbestedingen in de sectoren bouw, ICT en milieu en op subsidies voor zover door de regelgever bepaald.

Gids Proportionaliteit
De Gids Proportionaliteit dient als richtsnoer om een goede invulling te geven aan het proportionaliteitsbeginsel in aanbestedingen. Het Aanbestedingsbesluit stelt de toepassing van de Gids Proportionaliteit in beginsel verplicht, afwijkingen van de in de Gids Proportionaliteit vervatte voorschriften moeten gemotiveerd worden.

Klachtenregeling Aanbesteden
Deze standaard klachtenregeling biedt een kader voor aanbestedende diensten en ondernemers bij de afhandeling van aanbestedingsklachten en is een interne regeling die door aanbestedende diensten individueel kan worden gehanteerd. Ook wordt ingegaan op de mogelijkheid dat aanbestedende diensten klachten over ondernemers aan de orde stellen.

Expertisecentrum Aanbesteden
Voor de professionalisering het inkopen en aanbesteden bij overheden van alle (dus niet alleen architectuur-)opdrachten heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het Expertisecentrum Aanbesteden PIANOo opgericht.