2018-2019 – Brood en Spelen #Noord-Brabant, Rijksbouwmeester*

Opdrachtgever
Rijksoverheid, vertegenwoordigd door de Rijksbouwmeester
Partners
Provincies Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant, Noord-Brabantse Waterschapsbond, Groen Ontwikkelfonds Brabant BV, ZLTO, Gemeente Deurne, Ministeries van BZK en LNV, de 22 gemeenten van de Taskforce VAB’s, Wageningen Environmental Research (WUR), Kadaster, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Vechtstromen, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Doel
Inzetten ontwerpkracht en ondernemerszin om een breed palet aan vernieuwende maatschappelijke toekomstperspectieven voor het platteland concreet vorm te geven; stimuleren nieuwe coalities door bijeenbrengen van partijen uit de verschillende werelden van grondeigenaren, ondernemers en ontwerpers; onderzoeken vele veranderende functies platteland in een samenhangende benadering; bieden van inspiratie door tonen en aanjagen van vernieuwingskracht landelijk gebied; ontwikkelen concrete projecten die voorbeeldwerking hebben voor platteland elders in Nederland; zicht krijgen op mogelijkheden voor radicale vernieuwing platteland, waarbij huidige opgaven en problemen worden ingezet om ruimtelijke innovatie op gang te brengen, die structurele impact heeft.
Opgave
Vernieuwende visies op de toekomst van het platteland in de zandgebieden van Zuid-Nederland; meerdere maatschappelijke opgaven in samenhang bezien; langetermijnperspectief voor het platteland en het vertalen van kansrijke ontwikkelingen tot een concreet, radicaal en realiseerbaar projectvoorstel voor een specifieke locatie
Procedure
Openbare prijsvraag cf. Kompas Prijsvragen
1e ronde: visie, 2e ronde: uitwerking
Doorlooptijd
11 maanden, uitschrijfdatum 1 maart 2018, resultaat 7 februari 2019
Deelnemers
Teams bestaande uit tenminste een grondeigenaar en een geregistreerd architect
Inzendingen
1e ronde: 42 inzendingen, 2e ronde: 8 inzendingen
Vergoedingen
€ 200.000 ex btw totaal t.b.v. gelijke tegemoetkoming in de kosten voor acht deelnemers
Winnende plannen
Alle 8 geselecteerden 1e ronde:
‘Kwatrijn: Generatiebestendig boeren in het hart van Brabant’,  Bas Combee en R. de Visser
‘Natuurinclusieve Streekboerderijen Slabroek’, Frank van Beuningen en Pieter Veen
‘De Natuurakker’, Jos Klessens en Joeri de Bekker
‘Circulaire boerderij Beers’, Marco Smits en Marco Vermeulen
‘Educatie, recreatie en duurzaam wonen op het boerenerf’, J.A.J. Braspenning en Ad Schoenmakers
‘De wederkeer van het pastorale landschap’, Rob van de Langenberg en Niké van Keulen
‘Productief Peppellan’, Frans van Boeckel en Joost van der Waal
‘Smaakstaat’, G.J.M. van der Kaa en Eva Pfannes.
2 eervolle vermeldingen
Jury
Floris Alkemade, Rijksbouwmeester (voorzitter)
Berno Strootman, Rijksadviseur Landschap
Jan Baan, Brabants Landschap
Iris Bouwers, agrarisch ondernemer, vicevoorzitter CEJA, lid dagelijks bestuur NAJK (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt)
Sietske Klooster, ontwerper, initiatiefnemer van De Melksalon promovendus Systemic Change van de TU/e
Jan Douwe van der Ploeg, hoogleraar Wageningen UR, lid RLI, Tjacko Sijpkens, Het Familie Varken, Big Developments
Secretaris
Architectuur Lokaal, Cilly Janse m.m.v. Bram Talman
Participatie
Reizende tentoonstelling na de prijsvraag
Vervolg
Verkenning van kansen en mogelijkheden om zoveel mogelijk inzendingen daadwerkelijk te realiseren
Bouwbudget
N.v.t.
Klachten
Geen

Laatste update 15 december 2022

(1) Kwatrijn: Generatiebestendig boeren in het hart van Brabant, (2) Natuurinclusieve Streekboerderijen
Slabroek, (3) De Natuurakker, (4) Circulaire boerderij Beers, (5) Educatie, recreatie en duurzaam wonen
op het boerenerf, (6) De wederkeer van het pastorale landschap, (7) Productief Peppelland, (8) Smaakstaat