2019-2020 – 11e Eo Wijersprijsvraag: Verrukkelijk Landschap Alblasserwaard Vijfheerenlanden, Eo Wijers Stichting

Opdrachtgever
Eo Wijers Stichting
Partners
Gemeenten Gorinchem, Molenlanden, Vijfheerenlanden, provincies Utrecht en Zuid-Holland en het Waterschap Rivierenland, Ministeries van BZK, LNV, OCW, Wageningen University & Research (WUR), Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Technische Universiteit Delft (TU Delft), Hogere Agrarische School (HAS, Den Bosch)
Doel
Vernieuwende maatschappelijke toekomstperspectieven voor het landelijk gebied, stimuleren van nieuwe coalities uit verschillende werelden (landbouw, recreatie, natuur, cultuur, ontwerp en bestuur), onderzoeken veranderende functies van het platteland, bieden van inspiratie, aanjagen van vernieuwingskracht van het landelijk gebied; ontwikkelen van visies en strategische interventies op grotere schaal, aanreiken voorbeelden, zicht krijgen op vernieuwingsmogelijkheden landelijk gebied.
Opgave
Schets in woord en beeld, op regionale schaal en tegen de achtergrond van de ruimtedruk vanwege klimaat, energie en verstedelijking specifieke handelingsperspectieven voor de omslag van de agrarische sector in een deelnemende regio naar duurzame kringlooplandbouw, op een wijze die zowel de voedselvoorziening als de verblijfskwaliteit van het betreffende landschap verbetert en versterkt.
De prijsvraag is uitgeschreven in vier studieregio’s; de opgaven zijn gespecificeerd per locatie.
Procedure
Openbare ideeënprijsvraag cf. Kompas Prijsvragen.
1e ronde: visie, 2e ronde: ontwerpateliers
Doorlooptijd
12 maanden, uitschrijfdatum 27 september 2019, resultaat 23 september 2020
Deelnemers
Multidisciplinaire teams; tenminste ruimtelijk ontwerper (landschaps-)architect, stedenbouwkundige, studenten & andere professionals op het gebied van landbouw, planologie, bedrijfskunde, (plan-)economie, energie, voedsel, landschap, recreatie, toerisme, sociologie, filosofie, kunst, natuurontwikkeling.
Inzendingen
1e ronde 9 inzendingen, 2e ronde 3 inzendingen
Vergoedingen
€ 45.870 excl. btw totaal t.b.v. gelijke tegemoetkoming in de kosten voor drie deelnemers
Winnende plannen
Transformatie vanuit Kernlanden’, K.A.S., FREELANdSCHAP
‘Meer
WAARD!, Bureau Peter de Ruyter Landschapsarchitectuur, Atelier des Hollants, Wageningen University, Boerenverstand.
Overall winnaar van de vier regionale edities van de EO Wijersprijsvraag: ‘De Eeuwige Bron’, H+N+S Landschapsarchitecten, Ruimtevolk, Roosemalen en Savelkous en Vitens
Jury
Bart Krol, vm gedeputeerde Utrecht (voorzitter)
Jannemarie de Jonge, WING
Marco Vermeulen, curator Landschapstriënnale 2020/Studio Marco Vermeulen
Roelof Bleker, directeur HKU
Dirk R. van der Borg, oud burgemeester Molenlanden)
Secretaris
Eo Wijers: Philine Krosse m.m.v. Architectuur Lokaal, Cilly Jansen, Bram Talman,
Participatie
Landschapstriënnale 2020 (uitgesteld i.v.m. corona)
Vervolg
Geen
Bouwbudget
N.v.t.
Klachten
Geen

Laatste update 14 december 2022

Transformatie vanuit Kernlanden

Meer WAARD