Ontwerpwedstrijden - Statistieken Steunpunt
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Statistieken Steunpunt

Aantal architectuuropdrachten in 2019 toegenomen

21 april 2020 - In 2019 is het aantal aanbestedingen van architectendiensten voor het eerst sinds 2012 groter dan het aantal aanbestedingen van werken met ontwerp. Dat is een van de conclusies in de Jaarrapportage van het Steunpunt Architectuuropdrachten en Ontwerpwedstrijden over het jaar 2019. Hiernaast is het aantal openbare prijsvragen met 34% gestegen ten opzichte van 2018 en verdubbelde het aantal ontwikkelcompetities. Hoewel dus sprake is van toename van het aantal architectuuropdrachten, blijft het totaal daarvan nog wel achter bij 2017.
Lees meer

Jaarrapportage architectuuropdrachten en ontwerpwedstrijden in 2018: toename uitvoering winnende prijsvraagontwerpen

25 maart 2019 - Jaarlijks publiceert het Steunpunt Architectuuropdrachten en Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal statistische gegevens over aanbestedingen van architectuuropdrachten. Welke opdrachtgevers schreven welke opdrachten en prijsvragen uit? Welke architectenbureaus verkregen de meeste opdrachten en wie waren de adviseurs? Het merendeel van de aanbestedingen betreft onderwijsgebouwen. Het aantal winnende prijsvraagontwerpen dat wordt uitgevoerd neemt toe. Het Steunpunt publiceert alle nieuwe opdrachten en prijsvragen op twitter: @Archopdrachten.
Lees meer

Jaarrapportage 2017: Architectuuropdrachten en prijsvragen in Nederland

09 maart 2018 - Architectuur Lokaal heeft ook in 2017 de ontwikkelingen in het aanbesteden van architectuuropdrachten (architectendiensten en werken met ontwerp) en prijsvragen geregistreerd. Daaruit blijkt onder meer dat de Rijksoverheid steeds minder architectuuropdrachten aanbesteed, en onderwijsinstellingen steeds meer. Het aantal ontwerpprijsvragen blijft stijgen vanaf 2015. Dat geldt ook voor het aantal prijsvragen waarin een vervolgopdracht is voorgenomen. Er zijn steeds meer niet-publieke opdrachtgevers, zoals bewonersgroepen, die een prijsvraag uitschrijven.
Lees meer

Toename architectuuropdrachten vooral in Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant

12 juli 2016 - Na een daling van het aantal aanbestedingen van architectuuropdrachten in het tweede kwartaal 2015, is het aantal aanbestedingsprocedures met een volledige architectuuropdracht in 2016 met 30% toegenomen. De helft van deze opdrachten is afkomstig van decentrale overheden uit Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant.
Lees meer

Decentrale overheden vertillen zich aan DBFMO aanbestedingen

18 januari 2016 - Het aanbesteden van geïntegreerde opdrachten door decentrale overheden verloopt niet goed. Alle zeven DBFMO procedures die zij in 2015 zijn gestart, zijn in hetzelfde jaar stopgezet.
Lees meer

Meer werk, minder aanbestedingen

09 oktober 2015 - Het aantal openbare aanbestedingen voor architectuuropdrachten in het derde kwartaal van 2015 ligt lager dan een jaar eerder. Wel stijgt het werk voor architecten. Het CBS rapporteerde dat dit voornamelijk architectuuropdrachten voor nieuwbouwwoningen en renovatie betreft. Het gaat dan vooral om opdrachten die niet openbaar aanbesteed behoeven te worden. De inzet van adviseurs is, vergeleken met een jaar eerder, gedaald. Dit was in het derde kwartaal van 2014 44% en is nu 36%. De populariteit van volledig digitaal aanbesteden blijft gelijk aan vorig jaar. De populariteit van TenderNed om volledig digitaal aan te besteden stijgt aanzienlijk.
Lees meer

Stapeling kerncompetenties aan banden gelegd

02 juli 2015 - Hoewel de trend van een afnemend aantal aanbestedingen voor architectuur onverminderd doorzet, is er toch vooruitgang te rapporteren over het afgelopen kwartaal. De rol van het rijk als aanbesteder groeit weer ten opzichte van voorgaande jaren. En de Commissie van Aanbestedingsexperts komt op de valreep met belangwekkende publicaties. In een belangrijk advies stelt de Commissie paal en perk aan de ongebreidelde wildgroei van referentie-eisen en haar tussentijdse rapportage laat zien dat de klachtafhandeling door de Commissie zijn vruchten lijkt af te werpen.
Lees meer

Kwart van decentrale aanbestedingen architectuur mislukt

07 april 2015 - In het eerste kwartaal van 2015 is het aantal aanbestedingen van architectuur drastisch gedaald. Decentrale overheden besteden het meest aan, maar zijn ook de categorie opdrachtgevers die verantwoordelijk zijn voor de meeste mislukte aanbestedingen: 24% van hun aanbestedingen strandt.
Lees meer

Ingenieurs veroveren architectuurmarkt

20 januari 2015 - In 2014 blijft het aantal aanbestedingen van architectuuropdrachten op peil. Wel zet de trend naar geïntegreerd aanbesteden door. De diversiteit onder opdrachtnemers neemt toe door combinatievorming, percelen en raamcontracten.
Lees meer

Overheid treedt terug, onderwijs aan zet

02 oktober 2014 - In het derde kwartaal van 2014 loopt het aantal aanbestedingen van architectuuropdrachten ten opzichte van het derde kwartaal 2013 fors terug. Hiernaast is het aantal ontwerpwedstrijden licht gedaald. De opdrachten van onderwijsinstellingen nemen spectaculair toe (van 6% in 2013 naar 22% in 2014). Het aandeel geïntegreerde contracten stabiliseert op 56% van het totaal aantal geregistreerde aanbestedingen van architectuuropdrachten.
Lees meer
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.