Ontwerpwedstrijden - Nieuws

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Nieuws

Handreiking: Selectie bij onderhands aanbesteden (PIANOo)

20 november 2013, PIANOo - Van een professionele inkoper wordt verwacht dat hij een systematische aanpak hanteert om leveranciers voor kleine opdrachten te selecteren. De Aanbestedingswet 2012 verplicht bovendien tot het hanteren van objectieve selectiecriteria. PIANOo heeft daarom een praktische handreiking voor het selecteren van ondernemers bij onderhandse aanbestedingen uitgebracht. Nadrukkelijk wordt hierin aandacht besteed aan het ontwerpen en uitvoeren van een groslijst-methodiek.
Lees meer

Duitsland en Nederland schermen eigen openbare aanbestedingen af van EU

16 november 2013, De Wereld Morgen - Duitsland en Nederland behoren tot die EU-lidstaten die het strengst zijn voor andere EU-lidstaten die zich niet aan de interne marktregels van de EU houden. Nochtans blijken ze zelf zeer selectief om te gaan met die regels. Zo gaan beide landen stelselmatig zeer protectionistisch om met openbare aanbestedingen.
Lees meer

SP dient amendement in voor beter aanbesteden architectuuropdrachten

08 november 2013 - Bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Economische Zaken, gisteren in de Tweede Kamer, diende Sharon Gesthuizen (SP) een amendement in voor de voortgang van acties van het Steunpunt Architectuuropdrachten in 2014. Het Steunpunt ontwikkelde een innovatieve digitale systematiek voor beter aanbesteden van architectendiensten en werken met ontwerp. Eerder adviseerde het Topteam Creatieve Industrie de Minister van EZ om de kennis van het Steunpunt te betrekken in een Protocol Creatief Opdrachtgeverschap.
Lees meer

PIANOo-samenvatting nieuwe Europese (concept)aanbestedingsrichtlijn

06 november 2013, PIANOo - De nieuwe 'klassieke' aanbestedingsrichtlijn heeft tot doel de doeltreffendheid en efficiëntie van overheidsaanbestedingen te vergroten en aanbesteders in staat te stellen overheidsopdrachten beter te gebruiken om strategische maatschappelijke doelen te bereiken (onder meer milieu, innovatie, werkgelegenheid, maatschappelijke integratie). De basisprincipes zijn niet gewijzigd maar de regels zijn flexibeler ingevuld.
Lees meer

Aanbestedingssystematiek Steunpunt Architectuuropdrachten voorbeeld voor UK

01 november 2013 - In nauwe samenwerking met Architectuur Lokaal implementeert Project Compass de systematiek van het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden voor beter aanbesteden van architectuur in het Verenigd Koninkrijk. Onder de kop ‘Will Compass lead the way to work?’ ontdekt BDOnline vandaag ‘how a website from Holland could change the face of procurement in the UK.‘
Lees meer

Grotere keuzevrijheid in Europese aanbestedingsprocedures

24 oktober 2013, NEVI - De strakke regels die gelden voor aanbestedingen worden aanzienlijk versoepeld met de meest recente voorstellen voor een nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn, waarbij bijvoorbeeld straks ook een op mededinging gebaseerde onderhandelingsprocedure kan worden ingezet indien er geen standaardoplossingen beschikbaar zijn in de markt.
Lees meer

Digitale handleiding voor ontwikkelingscompetities op komst

15 oktober 2013 - Om ontwikkelingscompetities beter te laten verlopen komt er een digitale leidraad. Deze handleiding wordt onder coördinatie van het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal tot stand gebracht en in het voorjaar van 2014 gepubliceerd. Met het ‘Kompas bij Ontwikkelingscompetities’ worden de acties voor Beter Aanbesteden in het kader van de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO) verbreed van architectendiensten naar geïntegreerde opdrachten.
Lees meer

Tekst nieuwe Europese richtlijnen aanbesteden

13 augustus 2013 - De voorstellen voor de drie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen zijn goedgekeurd door het Comité van Permanente Vertegenwoordigers (Coreper). De stemming in het Europees Parlement over de nieuwe richtlijnen zal in het najaar plaatsvinden.
Lees meer

Richtsnoeren Leveringen en Diensten gepubliceerd

13 mei 2013, Rijksoverheid - In de memorie van toelichting bij de Aanbestedingswet 2012 is aangekondigd dat het ministerie van Economische Zaken het initiatief neemt om in samenwerking met PIANOo, aanbestedende diensten en ondernemers te komen tot richtsnoeren voor leveringen en diensten, die als doel hebben om uniformering en verbeterde naleving te bereiken. Op verzoek van de minister is een schrijfgroep met vertegenwoordigers van aanbestedende diensten en ondernemers, onder leiding van een onafhankelijke voorzitter ingesteld. Deze schrijfgroep heeft op 28 maart 2013 het definitieve advies inzake Richtsnoeren Leveringen en Diensten aan het ministerie van Economische Zaken aangeboden.
Lees meer

Golden Book of e-Procurement Good Practices

09 april 2013, Europese Commissie - Er zijn op dit moment zo'n 300 elektronische aanbestedingssystemen in Europa. Sommige hiervan excelleren op het gebied van functionaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid. Andere systemen zijn moeilijk toegankelijk voor buitenlandse gebruikers. De snelle toename van verschillende gebruikersomgeving belemmert ook de toegankelijkheid net als het gebruik van verschillende platformen. In de studie Golden Book of e-procurement practices worden best practices en mogelijke valkuilen besproken.
Lees meer
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2019, Stichting Architectuur Lokaal.