Ontwerpwedstrijden - Kamerbrief over Ontwerpbesluit aanpassing Gids Proprotionaliteit
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Kamerbrief over Ontwerpbesluit aanpassing Gids Proprotionaliteit

Minister Wiebes (EZK) heeft op 3 juli 2019 de Tweede Kamer geïnformeerd over het ontwerpbesluit wijziging aanbestedingsbesluit in verband met wijziging Gids proportionaliteit en het ARW 2016.

Wijziging Gids Proportionaliteit

De wijziging van de Gids Proportionaliteit ziet op tenderkostenvergoedingen bij ingetrokken aanbestedingen. Tenderkosten zijn inschrijfkosten: kosten die een ondernemer moet maken om een inschrijving te kunnen doen op en daarmee in aanmerking te komen voor een overheidsopdracht. Uitgangspunt is dat aanbestedende diensten inschrijfkosten beperken, zodat kostenvergoeding niet aan de orde is. Indien aanzienlijke kosten onvermijdelijk zijn, kan een vergoeding aan de orde zijn om onevenredige lasten voor de inschrijver te voorkomen. De Gids Proportionaliteit geeft aan dat er sprake is van onevenredige lasten wanneer een gedeelte van de te plaatsen opdracht moet worden uitgevoerd om de inschrijving in te kunnen dienen. Dergelijke onevenredige lasten kunnen ook aan de orde zijn als een dergelijke aanbesteding overduidelijk te laat, te weten na het verschijnen van de laatste nota van inlichtingen, ingetrokken wordt. Het wordt onwenselijk geacht dat aanbestedende diensten bedingen opnemen in hun aanbestedingsstukken die tenderkostenvergoedingen in dat soort situaties uitsluiten.

Lees verder bij de bron

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.