Over deze site

Ontwerpwedstrijden.nl is een website van Architectuur Lokaal, onafhankelijk kenniscentrum voor bouwcultuur in Nederland.

Architectuur Lokaal werkt consistent aan de professionalisering van het opdrachtgeverschap. Goed georganiseerde opdrachten op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en interieurarchitectuur kunnen een bijdrage leveren aan de culturele dimensie van maatschappelijke opgaven in de fysieke omgeving. Alle partijen hebben belang bij een ordelijk verloop van de selectieprocedures. Hiertoe reiken we handleidingen voor en voorbeelden van selectieprocedures aan, en dragen we bij aan het opener, toegankelijker en transparanter maken van openbare aanbestedingen voor architectuuropdrachten.

Vooraf
Gedurende 25 jaar heeft Architectuur Lokaal via het Steunpunt Architectuuropdrachten en Ontwerpwedstrijden ondersteuning geboden bij architectenselecties aan zowel publieke en private partijen als aan ontwerpers. In de loop der jaren is nieuwe nationale en Europese wetgeving tot stand gekomen, er kwamen richtlijnen en klachtenloketten, er zijn vele vormen van ondersteuning geĂŻnstitutionaliseerd en via TenderNed zijn inmiddels tal van gegevens beschikbaar.
Als gevolg hiervan zijn de activiteiten van het Steunpunt afgerond en is de website www.ontwerpwedstrijden.nl per 1 september 2022 vernieuwd. Op deze website blijven de handleidingen KOMPAS voor het uitschrijven van selectieprocedures en andere publicaties beschikbaar, evenals informatie over wet- en regelgeving, selectieprocedures waarbij Architectuur Lokaal betrokken is of is geweest, en de portals voor selectieprocedures in andere Europese landen.

Handleidingen KOMPAS
Op initiatief van de Rijksbouwmeester en samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG, de beroeps- en brancheorganisaties BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB) en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie, heeft Architectuur Lokaal in de loop der jaren de Handleidingen KOMPAS ontwikkeld. Deze handleidingen zijn geschikt voor het opstellen van selectieprocedures voor ontwerpprijsvragen, ontwikkelcompetities, architectendiensten en Design & Build opdrachten. KOMPAS biedt voor alle betrokken partijen de nodige vereenvoudiging, transparantie en lastenverlichting, en is voor iedereen kosteloos beschikbaar via deze website.

Prijsvragen in Nederland
Architectuur Lokaal biedt concrete ondersteuning bij de programmering en uitvoering van prijsvragen. Op deze website kunt u tientallen prijsvragen in Nederland raadplegen waaraan Architectuur Lokaal heeft meegewerkt. Bij elk van deze prijsvragen zijn onder meer de reglementen, inzendingen en juryrapporten te bekijken.
Informatie over actuele prijsvragen is hier te vinden.

Publicaties
De publicaties van Architectuur Lokaal over de ontwikkeling van de prijsvraagcultuur in Nederland zijn hier te vinden.
Alle overheidsopdrachten zijn te vinden op het aanbestedingsplatform TenderNed. In de periode juli 2005 tot augustus 2022 zijn alle openbare aanbestedingen van architectuuropdrachten en het verloop daarvan bijgehouden door Architectuur Lokaal. Deze database kunt u hier raadplegen.

Wet- en regelgeving
Prijsvragen vormen een bijzondere aanbestedingsvorm, en aanbestedingsprocedures moeten voldoen aan de Nederlandse Aanbestedingswet.
Kijk hier voor meer informatie over wet- en regelgeving.

Prijsvragen in Europa
Hoewel er Europese wetgeving bestaat over het aanbesteden van overheidsopdrachten, kent de prijsvraagcultuur in de Europese lidstaten grote verschillen. Zo bestaat in sommige landen een eeuwenlange, wettelijke vastgelegde wedstrijdcultuur, terwijl de prijsvraagcultuur in Nederland in ontwikkeling is.
Samen met organisaties in andere Europese landen ontwikkelde Architectuur Lokaal programma’s over de prijsvraagcultuur in Europa, wat resulteerde in het portal TheFulcrum.eu. Dit portal biedt toegang tot architectuuropdrachten en nationale aanbestedingswetgeving in Europese landen.

Meer weten?
Wilt u meer weten of heeft u vragen? Stuur dan een e-mail aan info@arch-lokaal.nl