Ontwerpwedstrijden - Uitbreidingsstudie Kröller-Müller Museum

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Uitbreidingsstudie Kröller-Müller Museum

Stichting Kröller-Müller Museum is voornemens het ontwerp van de uitbreiding van het museum middels een onderhandelingsprocedure zonder vooraankondiging te gunnen aan Tadao Ando Architect & Associates op basis van artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU met als reden "De locatie en de zich daarop bevindende opstallen worden als onderdeel van de expositiebeleving beschouwd. Het ontwerp voor de uitbreiding moet daarom een unieke artistieke prestatie zijn. De uitbreiding dient zich te voegen naar de omgeving, het bestaande museum en de collectie. Dit vereist bewezen ontwerpkwaliteiten en –ervaring waarbij deze drie elementen samen en ieder voor zich goed en zorgvuldig tot hun recht komen."

Resultaat

De opdracht is gegund aan Tadao Ando Architect & Associates.

Naar aanleiding van de directe gunning zonder openbare aanbesteding zijn begin 2018 twee klachten ingediend bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. De klacten zijn:

  1. Beklaagde heeft in strijd met het transparantiebeginsel en het beginsel van gelijke behandeling gehandeld door onvoldoende gegevens betreffende de aard en omvang van de aan X te gunnen opdracht in de ‘Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf’ bekend te maken, terwijl daarover in een andere publicatie meer gegevens zijn bekendgemaakt
  2. Beklaagde heeft ten onrechte met een beroep op artikel 2.32, lid 1, sub b, onder 1°, Aw 2012 de opdracht voor de haalbaarheidsstudie en de reguliere ontwerpopdracht tezamen onderhands gegund aan X en niet in concurrentie aanbesteed.

3 augustus 2018 heeft de Commissie uitspraak gedaan en beide klachten gegrond verklaard. (bron: Advies 459, 3 augustus 2018)

Opdrachtgever
Stichting Kröller-Müller Museum

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2019, Stichting Architectuur Lokaal.