Ontwerpwedstrijden - Ontwikkeling Perkpolder
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Ontwikkeling Perkpolder

Gemeente Heusden is voornemens over te gaan tot gronduitgifte voor de herontwikkeling van de Westelijke Perkpolder, het Veerplein en omliggende gronden in de gemeente Hulst aan Hulst aan Zee B.V. Het gebied zal worden overgedragen tegen minimaal een door onafhankelijke deskundigen vastgesteld, marktconform bedrag ten behoeve van de ontwikkeling. Omdat Perkpolder Beheer B.V. ter zake van het gebied geen bouw- of exploitatieplicht oplegt aan Hulst aan Zee B.V., geen aanvullende eisen stelt die verder gaan dan publiekrechtelijke verplichtingen en Perkpolder Beheer B.V. geen rechtstreeks economisch belang heeft bij de ontwikkeling, is zij van mening dat er in dit verband geen aanbestedingsplicht op haar rust. Er wordt niet aan de cumulatieve criteria voldaan die het Hof van Justitie EU in het arrest Müller (zaak C-451/18) stelt ten aanzien van de aanbestedingsplicht bij gebiedsontwikkeling.

Resultaat

De grond is uitgegeven aan Hulst aan Zee B.V.

Opdrachtgever
Perkpolder Beheer B.V.

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.