Ontwerpwedstrijden - Ontwerpwedstrijd Activiteitenplek
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Ontwerpwedstrijd Activiteitenplek

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude schrijft een openbare prijsvraag uit met de vraag om een ontwerp voor een dynamische en uitdagende speelplek om voor de jeugd vanaf 12 jaar en andere inwoners een leuke ruimte te kunnen bieden.
De opdracht wordt gegund aan de winnaar van de prijsvraag.

Procedure
Het Steunpunt Architectuuropdrachten en Ontwerpwedstrijden reageert gevraagd en ongevraagd op gepubliceerde aanbestedingen, om zonodig bij te dragen aan verbetering van de procedure. Het Steunpunt heeft de uitschrijver van deze aanbesteding aangeraden om:

 1. het wedstrijdreglement in overeenstemming te brengen met het Kompas of anders expliciet aan te geven dat het wedstrijdprogramma op punten afwijkt van het Kompas;
 2. het wedstrijdreglement in overeenstemming te brengen met het BAO, of af te zien van Europese aanbesteding;
 3. de opdracht beter uit te werken en daarbij aandacht te besteden aan de mate van uitwerking van het gevraagde ontwerp;
 4. het programma van eisen duidelijker uit te werken, waarbij een duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen functionele, ruimtelijke, juridische en financiële aspecten en een duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen randvoorwaarden en wensen;
 5. duidelijker aan te geven of er eisen aan de deelnemers gesteld worden, en zo ja, wat deze zijn;
 6. de samenstelling van de jury te herzien;
 7. duidelijker aan te geven wat de te winnen prijs is;
 8. ook een tweede en derde prijs beschikbaar te stellen;
 9. expliciet te vermelden dat de inzending vergezeld moet worden van een naambrief en een adresbrief;
 10. inzendingen eerst na de publicatie van het juryrapport tentoon te stellen;
 11. de instantie die zal optreden als arbiter bij voorkomende geschillen expliciet te benoemen.

Klik hiernaast voor de volledige reactie van het Steunpunt.

Resultaat
De jury heeft de inzending Archispel, Laura Ubachs en Saynzo Osinga (NOV'82 Architecten) als winnaar aangewezen.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.