Zo kan het ook! Best practices architectenselectie

2011 – Het contracteren van een architect is iets uitzonderlijks. Het is geen dagelijkse kost voor overheden en publieke instellingen, en het gaat vaak om bijzondere opdrachten – zeker wanneer het Europese aanbestedingen betreft. Maar in het incidentele karakter van architectenopdrachten schuilt een mogelijk gevaar: gebrek aan ervaring. In de praktijk resulteert dit regelmatig in procedures die gekenmerkt worden door (te) hoge eisen, afstandelijkheid, het afschuiven van risico’s en taai juridisch en technisch jargon.

Regelgeving hoeft echter geen belemmering te vormen voor een geslaagde architectenselectie. Goede voorbeelden krijgen helaas zelden aandacht. In het kader van de nieuwe aanbestedingswet en flankerend beleid wordt veelvuldig gesproken over best practices. Ook het Steunpunt onderkent het belang van goede voorbeelden. Ervaren collega’s zijn vaak de beste raadgevers. Het is dan ook de hoogste tijd om stil te staan bij ‘goede’ architectenselecties, niet alleen om de negatieve aandacht in de media te doorbreken, maar vooral ook om de opgedane ervaring te delen. 

In het boek Zo kan het ook! Best practices architectenselectie presenteert het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal vier essays die reflecteren op de mogelijkheden binnen de regels en 24 praktijkvoorbeelden; interviews met aanbesteders die vertellen over hun architectenselectie. De interviews zijn een bonte verzameling die betrekking hebben op verschillende proceduretypes en zeer uiteenlopende opdrachten. De interviews focussen op het doordacht voorbereiden en uitvoeren van architectenselecties, niet het vervolg na de gunning. Tezamen bewijzen de geïnterviewden dat een goede architectenselectie wel degelijk mogelijk is binnen de (Europese) wettelijke kaders zonder problemen. Ze geven een krachtig signaal: “Zo kan het ook!”

De publicatie kwam tot stand met bijdragen van de ministerie van OCW, BZK en EL&I.