2019-2020 – 11e Eo Wijersprijsvraag: Verrukkelijk Landschap Twente, Eo Wijers Stichting

Opdrachtgever
Eo Wijers Stichting
Partners
Provincie Overijssel en de Groene Metropool Twente: Gemeenten Enschede, Hengelo, Almelo, Borne, Twenterand, Wierden, Rijssen-Holten, Hof van Twente, Hellendoorn, Haaksbergen; Waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel, LTO Noord, Landschap Overijssel, Groene Kennispoort Twente, Zone College, Omgevingsdienst Twente, Leader Zuidwest Twente, Ministeries van BZK, LNV, OCW, Wageningen University & Research (WUR), Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Technische Universiteit Delft (TU Delft), Hogere Agrarische School (HAS, Den Bosch)
Doel
Vernieuwende maatschappelijke toekomstperspectieven voor het landelijk gebied, stimuleren van nieuwe coalities uit verschillende werelden (landbouw, recreatie, natuur, cultuur, ontwerp en bestuur), onderzoeken veranderende functies van het platteland, bieden van inspiratie, aanjagen van vernieuwingskracht van het landelijk gebied; ontwikkelen van visies en strategische interventies op grotere schaal, aanreiken voorbeelden, zicht krijgen op vernieuwingsmogelijkheden landelijk gebied.
Opgave
Schets in woord en beeld, op regionale schaal en tegen de achtergrond van de ruimtedruk vanwege klimaat, energie en verstedelijking specifieke handelingsperspectieven voor de omslag van de agrarische sector in een deelnemende regio naar duurzame kringlooplandbouw, op een wijze die zowel de voedselvoorziening als de verblijfskwaliteit van het betreffende landschap verbetert en versterkt.
De prijsvraag is uitgeschreven in vier studieregio’s; de opgaven zijn gespecificeerd per locatie.
Procedure

Openbare ideeënprijsvraag cf. Kompas Prijsvragen
1e ronde: visie, 2e ronde: ontwerpateliers
Doorlooptijd
12 maanden, uitschrijfdatum 27 september 2019, resultaat 23 september 2020
Deelnemers
Multidisciplinaire teams; tenminste ruimtelijk ontwerper (landschaps-)architect, stedenbouwkundige, studenten & andere professionals op het gebied van landbouw, planologie, bedrijfskunde, (plan-)economie, energie, voedsel, landschap, recreatie, toerisme, sociologie, filosofie, kunst, natuurontwikkeling.
Inzendingen
1e ronde 12 inzendingen, 2e ronde 3 inzendingen
Vergoedingen
€ 45.870 excl. btw totaal t.b.v. gelijke tegemoetkoming in de kosten voor drie deelnemers
Winnend plan
‘De Eeuwige Bron’, H+N+S Landschapsarchitecten, Ruimtevolk, Roosemalen en Savelkous, Vitens, tevens ‘overall winnaar’ van de vier regionale edities van de 11e EO Wijersprijsvraag.
Jury
Bart Krol, vm gedeputeerde Utrecht (voorzitter)
Jannemarie de Jonge, WING
Marco Vermeulen, curator Landschapstriënnale 2020/Studio Marco Vermeulen
Ron Methorst, Aeres Hogeschool Dronten
Ruud van der Koelen, Van de Jeugd Architecten, vz. Programmaraad Architectuurcentrum Twente)
Secretaris
Eo Wijers: Philine Krosse m.m.v. Architectuur Lokaal, Cilly Jansen, Bram Talman
Participatie
Landschapstriënnale 2020 (uitgesteld i.v.m. corona)
Vervolg
Geen
Bouwbudget
N.v.t.
Klachten
Geen

Laatste update 14 december 2022

De Eeuwige Bron