Ontwerpwedstrijden - Internationale ideeënwedstrijd Linkeroever
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Internationale ideeënwedstrijd Linkeroever

De  stadsbouwmeester organiseert een internationale stedenbouwkundige ideeënwedstrijd over de toekomstige ontwikkeling van Linkeroever. Linkeroever is een uitzonderlijk deel van Antwerpen. Het is een stadsdeel dat is ontstaan uit een patchwork van plannen die telkens slechts gedeeltelijk zijn uitgevoerd. Zo liggen woontorens er vandaag vlak naast villawijken en recreatieve zones. Een grote troef van Linkeroever is het open en groen karakter. Anderzijds is het een woongebied met een beperkte functiemenging. De laatste jaren is er hernieuwde aandacht voor Linkeroever met projecten als Regatta, IGLO-Europark, masterplan Sint-Anneke, enz. Het ontbreekt echter nog aan een overkoepelende visie die de samenhang van deze en toekomstige projecten garandeert.

Het doel van de ideeënwedstrijd is om tot nieuwe ideeën en inzichten te komen die het maatschappelijk en cultureel debat over de toekomstige stedenbouwkundige transformatie van Linkeroever voeden. In de opdracht worden twee onderzoeksthema’s geformuleerd:

  • Een visie op de toekomstige stedenbouwkundige transformatie moet zich uitspreken over ‘wat Linkeroever vandaag is, wat het wil en wat het kan zijn’ en dit op vlak van morfologie, programma, landschap en oever.
  • Daarnaast ligt ook de vraag voor een bovengrondse verbinding tussen Rechter- en Linkeroever op tafel. Een verbinding vraagt een graad van stedelijkheid en kan dus niet losgekoppeld worden van een totaalvisie op de toekomstige transformatie van Linkeroever.

De ideeën zullen tijdens het Festival van de Architectuur (september 2017) gepresenteerd en bediscussieerd worden in een tentoonstelling, een symposium en een publicatie. Naast stadsbouwmeester Christian Rapp treden bOb Van Reeth, architect-stedenbouwkundige, Bernard Colenbrander, professor architectuurgeschiedenis en Christoph Grafe, directeur van het Vlaams Architectuurinstituut, op als curatoren van de ideeënwedstrijd. De visies zullen in een latere fase de basis vormen voor het ‘masterplan Linkeroever’.

Meer info over de opdracht vindt u hier.

Resultaat

De jury heeft de volgende winnaars aangewezen:

  • Bernd Albers / Vogt / Arup;
  • DOGMA;
  • Graeme Massie Architects / Sutherland Hussey Harris / Avantgarden /  Aecom;
  • Carlo Moccia / Uwe Schröder / Wim van den Bergh;
  • De Urbanisten.
Opdrachtgever
stadsbouwmeester Antwerpen

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.